VVYGEMS.COM

ข้อมูลการชำระเงิน

 

Peyment

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการชำระเงิน ซึ่งท่านสามารถเลือกชำระได้ 3 ช่องทางคือ

1.) โอนเงินผ่านธนาคาร (รายละเอียดบัญชีดูด้านล่าง)

2.) ชำระผ่าน Paysbuy, Paypal  

3.) ชำระผ่านบัตรเครดิต visa  mastercard (รับชำระไม่เกิน 50,000 บาท)

 

หลังจากนั้น แจ้งการชำระเงิน ผ่านช่องทางด้านล่าง หรือทางโทรศัพท์ ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อ หลังจากนั้นก็รอรับสินค้าได้เลย ไม่เกิน 1-3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งการชำระเงิน . . .

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนโอกาสหน้าอุดหนุนกันอีกนะครับ

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

684-0-22587-9

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

627-2-12559-9

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

745-0-07999-6

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

854-2-20227-1

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

148-2-72188-1

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

684-0-22587-9

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

627-2-12559-9

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

745-0-07999-6

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

854-2-20227-1

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

148-2-72188-1

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

684-0-22587-9

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

627-2-12559-9

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

745-0-07999-6

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

854-2-20227-1

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

148-2-72188-1

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

684-0-22587-9

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

627-2-12559-9

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

745-0-07999-6

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

854-2-20227-1

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

148-2-72188-1

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

684-0-22587-9

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

627-2-12559-9

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

745-0-07999-6

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

854-2-20227-1

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นายวีรวิชญ์ มณีกระจ่างแสง

148-2-72188-1

( ออมทรัพย์ )